Python 3 na systemie macOS

Kup książkę w wersji drukowanej:

Poniższe materiały opisują:

Na YouTube znajduje się krótki film pokazujący jak zainstalować Pythona i edytor Atom oraz jak przygotować i uruchomić pierwszy skrypt Pythona.

Instalacja Pythona

Każda stosunkowo aktualna wersja Pythona wystarczy do ukończenia tego kursu. Jeżeli posiadasz już na swoim komputerze Pythona w wersji 3.x, to nie ma konieczności instalacji jego najnowszej wersji.

Uwaga: Python w wersji 2.x jest już zainstalowany na systemie operacyjnym macOS.

Pobierz i zainstaluj Pythona 3 ze strony https://www.python.org.

Instalacja edytora tekstu Atom

Pobierz i zainstaluj program Atom ze strony https://atom.io.

Po zakończonej instalacji Atom automatycznie się uruchomi. Na początku skonfigurujemy kilka podstawowych opcji. W pierwszym oknie możemy zaznaczyć, że Atom ma domyślne otwierać linki zaczynające się od atom://.

W głównej części programu kolejno:

 1. odznaczamy ☐ Show Welcome Guide when opening Atom,
 2. zamykamy kartę Welcome,
 3. zamykamy kartę Welcome Guide.

Następnie wyłączamy telemetrię klikając na No, do not send my usage data.

Teraz możemy ustawić katalog, w którym będą znajdowały się nasze skrypty. Np. na Pulpicie możemy utworzyć katalog skrypty, a następnie w Atomie klikamy na Add folders i wybieramy utworzony przed chwilą katalog.

Prosty skrypt Pythona

Utworzymy teraz nasz pierwszy skrypt. Po uruchomieniu edytora Atom wybieramy w menu File > New File.

W głównej części ekranu pojawi się miejsce na wpisanie kodu skryptu. Utwórzmy najprostszy skrypt o treści print(123).

Zapiszmy teraz nasz skrypt. Wybieramy w menu File > Save.

Skrypty Pythona mają rozszerzenie .py, zatem zapiszemy skrypt jako plik hello.py.

Wiersz poleceń

Będziemy uruchamiali Pythona poprzez klasyczny wiersz poleceń dostępny w systemie macOS. Uruchamiając Pythona z poziomu wiersza poleceń będziemy mogli:

W dalszej części zobaczymy w jaki sposób:

 1. uruchomić wiersz poleceń,
 2. ustawić katalog roboczy,
 3. uruchomić skrypt Pythona,
 4. uruchomić i zakończyć sesję interaktywną Pythona.

Uruchomienie wiersza poleceń

Program Terminal znajduje się w Finder > Aplikacje > Narzędzia > Terminal.

Alternatywnie możesz w prawej górnej części ekranu kliknąć na przycisk wyszukiwania Spotlight i wpisać terminal, a następnie uruchomić Terminal, który pojawi się na liście.

Możesz sprawić, że Terminal po uruchomieniu pozostanie zadokowany. Kliknij i przytrzymują ikonę Terminala w Docku, a następnie wybierz opcję “Zatrzymaj w Docku”. Następnie klikając na jego ikonę w Docku możesz szybko go uruchomić.

Ustawienie katalogu roboczego

Tak jak w eksploratorze plików możemy chodzić po katalogach, tak samo w wierszu poleceń możemy zmieniać katalogi, w których obecnie jesteśmy.

Po uruchomieniu wiersza poleceń najczęściej będziemy się znajdowali w naszym katalogu domowym. Ścieżka do katalogu domowego to np. /Users/csev (zamiast csev powinna być nazwa konta, na którym jesteś obecnie zalogowany)

W wierszu poleceń znajduje się informacja o tym gdzie obecnie się znajdujesz w hierarchii katalogów na dysku twardym. Informacja o tym zwykle wyświetlana jest przed tzw. znakiem zachęty. Katalog, w którym obecnie się znajdujesz, nazywa się katalogiem roboczym.

udhcp-macvpn-624:~ csev$

Wiersz poleceń wyświetla znak zachęty w formacie zawierającym nazwę hosta, dwukropek, ścieżkę katalogu roboczego, nazwę użytkownika, a następnie znak $, po którym wprowadzamy komendy.

Jeśli chcesz wyświetlić pełną informację o ścieżce katalogu roboczego, wydaj polecenie pwd bez parametrów:

udhcp-macvpn-624:~ csev$ pwd
/Users/csev

Jak widać, skrótowy zapis ~ katalogu domowego został rozwinięty do /Users/csev.

Kilka wskazówek

 1. Polecenie pwd wyświetla pełną ścieżkę naszego aktualnego katalogu.
 2. Możesz użyć polecenia ls, tak aby zobaczyć pliki znajdujące się w aktualnym katalogu.
 3. Polecenie mkdir skrypty tworzy katalog skrypty wewnątrz katalogu bieżącego.
 4. Polecenie cd lub cd ~ przechodzi do katalogu domowego użytkownika.
 5. Polecenie cd skrypty pozwala przejść do katalogu o nazwie skrypty, który znajduje się w bieżącym katalogu (o ile katalog skrypty istnieje).
 6. Polecenie cd .. pozwala przejść “w górę” bieżącego katalogu, czyli do katalogu nadrzędnego.
 7. W poleceniu cd możesz częściowo wpisać nazwę katalogu, np. skr zamiast skrypty, a następnie nacisnąć klawisz <Tab>. Dzięki temu system automatycznie uzupełni nazwę katalogu, o ile wpisałeś ją na tyle, że system będzie mógł precyzyjnie wskazać katalog, który miałeś na myśli.
 8. Polecenie touch test.py tworzy pusty plik test.py w bieżącym katalogu.
 9. W wierszu poleceń możesz użyć klawisza strzałki w górę <↑>, tak aby przewijać poprzednie polecenia, a potem nacisnąć klawisz <Enter> aby ponownie je wykonać. Jest to szczególnie przydatne jeśli zmieniamy zawartość skryptu i chcemy go szybko ponownie uruchomić w celu przetestowania dokonanych zmian.
 10. Jeśli lubisz mieć porządek na ekranie, możesz wyczyścić ekran wydając w wierszu poleceń komendę clear lub używając kombinacji klawiszy <Command+K>.
 11. Jeżeli nie wiesz w którym katalogu się znajdujesz i/lub nie wiesz jak dostać się do danego katalogu, to po prostu zamknij i ponownie otwórz okno Terminala. Powrócisz wtedy do początkowej, znanej Ci lokalizacji i będziesz mógł ponownie nawigować po katalogach.

Uruchomienie skryptu Pythona

Uruchomimy teraz program hello.py z poziomu wiersza poleceń:

udhcp-macvpn-624:~ csev$ cd Desktop
udhcp-macvpn-624:Desktop csev$ cd skrypty
udhcp-macvpn-624:Desktop/skrypty csev$ pwd
/Users/csev/Desktop/skrypty
udhcp-macvpn-624:Desktop/skrypty csev$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 csev staff  15 Sep 16 15:17 hello.py
udhcp-macvpn-624:Desktop/skrypty csev$ python3 hello.py
123
udhcp-macvpn-624:~ csev$

Przeanalizujmy po kolei co robią powyższe polecenia:

Zalecamy abyś już od samego początku korzystał z terminala do uruchamiania swojego kodu, ponieważ ostatecznie i tak będziesz musiał z niej korzystać aby uruchomić bardziej skomplikowane programy.

Uruchomienie sesji interaktywnej Pythona

Pythona możemy również poznawać poprzez interaktywny interpreter. Aby go uruchomić, w wierszu poleceń wydajemy komendę python3.

Po uruchomieniu interpretera zobaczymy znak zachęty w postaci jodełki >>>. Możemy wydać polecenie print('witaj') i zatwierdzić je klawiszem <Enter>:

udhcp-macvpn-624:Desktop/skrypty csev$ python3
Python 3.8.0 (default, Nov 14 2019, 22:29:45) 
[GCC 5.4.0 20160609] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('witaj')
witaj
>>>

Aby zakończyć działanie interpretera Pythona, wydajemy polecenie quit(). Alternatywnie zamiast tego polecenia, możemy wcisnąć kombinację klawiszy <Ctrl+D>.

Copyright Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 - Charles R. Severance