Ciągi znaków

Ciąg znaków jest sekwencją

Ciąg znaków jest sekwencją znaków. Możesz uzyskać dostęp do poszczególnych znaków za pomocą operatora w postaci nawiasów kwadratowych:

>>> fruit = 'banan'
>>> letter = fruit[1]

Druga instrukcja wyodrębnia ze zmiennej fruit znak z pozycji o indeksie 1 i przypisuje go do zmiennej letter.

Wyrażenie w nawiasach kwadratowych nazywane jest indeksem. Indeks wskazuje, który chcesz znak z zadanej sekwencji.

Ale prawdopodobnie nie otrzymasz tego, czego oczekujesz:

>>> print(letter)
a

Dla większości ludzi pierwsza litera słowa “banan” to “b”, a nie “a”. Jednak w Pythonie indeks oznacza przesunięcie od początku ciągu znaków, a przesunięcie od pierwszej litery wynosi zero.

>>> letter = fruit[0]
>>> print(letter)
b

Tak więc “b” to 0. (“zerowa”) litera słowa “banan”, “a” to pierwsza litera, a “n” to druga litera.

Indeksy w ciągach znaków
Indeksy w ciągach znaków

Możesz użyć dowolnego wyrażenia, w tym zmiennych i operatorów, jako indeksu, ale wartość indeksu musi być liczbą całkowitą. W przeciwnym razie otrzymasz:

>>> letter = fruit[1.5]
TypeError: string indices must be integers

Uzyskanie długości ciągu znaków przy użyciu len()

len() jest funkcją wbudowaną, która zwraca liczbę znaków w danym ciągu:

>>> fruit = 'banan'
>>> len(fruit)
5

Może Cię kusić, by spróbować czegoś takiego, aby otrzymać ostatnią literę ciągu znaków:

>>> length = len(fruit)
>>> last = fruit[length]
IndexError: string index out of range

Powodem błędu IndexError jest to, że w słowie “banan” nie ma litery z indeksem 5. Odkąd zaczęliśmy liczyć od zera, pięć liter jest oznaczonych numerami od 0 do 4. Aby otrzymać ostatni znak, musisz odjąć 1 od length:

>>> last = fruit[length-1]
>>> print(last)
n

Opcjonalnie możesz użyć ujemnych indeksów, które liczą wstecz od końca ciągu znaków. Wyrażenie fruit[-1] daje ostatnią literę, fruit[-2] daje przedostatnią itd.

Przejście przez ciąg znaków przy użyciu pętli

Wiele obliczeń polega na przetwarzaniu tekstu znak po znaku. Często zaczynają się one od początku ciągu znaków, pobierają po kolei jeden znak, robią coś z nim i kontynuują tak aż do końca. Ten schemat przetwarzania jest nazywany przejściem. Jednym ze sposobów na napisanie przejścia jest użycie pętli while:

index = 0
while index < len(fruit):
  letter = fruit[index]
  print(letter)
  index = index + 1

Pętla ta przechodzi po ciągu znaków i wyświetla w wierszu pojedynczo każdą literę. Warunkiem pętli jest index < len(fruit), więc gdy index jest równy długości łańcucha, warunek jest fałszywy, a ciało pętli nie jest już wykonywane. Ostatnim dostępnym znakiem jest ten z indeksem len(fruit)-1, który jest ostatnim znakiem w ciągu.

Ćwiczenie 1

Napisz pętlę while, która zaczyna się od ostatniego znaku w ciągu i działa od końca, do pierwszego znaku, wypisując każdą literę w osobnej linii, w odwrotnej kolejności.


Innym sposobem na napisanie przejścia przez ciąg znaków jest użycie pętli for:

for char in fruit:
  print(char)

Za każdym przejściem przez pętlę kolejny znak w łańcuchu jest przypisywany do zmiennej char. Pętla jest kontynuowana aż do momentu, gdy nie pozostaną już żadne znaki do przypisania.

Wycinki z ciągu znaków

Segment ciągu znaków nazywany jest wycinkiem lub kawałkiem. Wybranie wycinka jest podobne do wybrania znaku:

>>> s = 'Monty Python'
>>> print(s[0:5])
Monty
>>> print(s[6:12])
Python

Operator dwukropka zwraca część ciągu znaków od “n-tego” do “m-tego” znaku, włączając w to pierwszy, ale wyłączając z niego ostatni.

Jeśli pominiesz pierwszy indeks (przed dwukropkiem), wycinek zaczyna się od początku ciągu znaków. Jeśli pominiesz drugi indeks, wycinek jest pobierany aż do końca ciągu znaków:

>>> fruit = 'banan'
>>> fruit[:3]
'ban'
>>> fruit[3:]
'an'

Jeśli pierwszy indeks jest większy lub równy drugiemu, wynikiem jest pusty ciąg znaków, reprezentowany przez dwa apostrofy:

>>> fruit = 'banana'
>>> fruit[3:3]
''

Pusty ciąg znaków nie zawiera żadnych znaków i ma długość 0, ale poza tym jest tym samym, co każdy inny ciąg znaków.

Ćwiczenie 2

Zakładając, że fruit jest ciągiem znaków, co oznacza fruit[:]?

Ciągi znaków są niezmienne

Kuszące jest skorzystanie z operatora przypisania z zamiarem zmiany znaku w ciągu znaków. Na przykład:

>>> greeting = 'Witaj świecie!'
>>> greeting[0] = 'V'
TypeError: 'str' object does not support item assignment

Obiekt (“object”) w tym przypadku to ciąg znaków, a element (“item”) jest znakiem, który próbowałeś do niego przypisać. W tym momencie obiekt jest tym samym co wartość, ale definicję tę doszlifujemy później. Element jest jedną z wartości w sekwencji.

Powodem błędu jest to, że ciągi znaków są niezmienne, co oznacza, że nie można zmienić istniejącego ciągu znaków. Jedyne co możesz zrobić, to stworzyć nowy łańcuch, który jest jakąś wersją oryginału:

>>> greeting = 'Witaj świecie!'
>>> new_greeting = 'V' + greeting[1:]
>>> print(new_greeting)
Vitaj świecie!

Ten przykład konkatenuje (łączy) nową pierwszą literę z wycinkiem zmiennej greeting. Nie ma to żadnego wpływu na pierwotny ciąg znaków.

Przechodzenie w pętli i zliczanie

Poniższy program zlicza, ile razy litera “a” pojawia się w ciągu znaków:

word = 'banan'
count = 0
for letter in word:
  if letter == 'a':
    count = count + 1
print(count)

Zmienna count jest inicjalizowana z wartością 0, a następnie zwiększana za każdym razem, gdy natrafimy na “a”. Po wyjściu z pętli count zawiera wynik: łączną liczbę wystąpień litery “a”.

Ćwiczenie 3

Hermetyzacja to styl programowania, w którym szczegóły danej implementacji są ukryte.1 Dokonaj hermetyzacji powyższego kodu poprzez zamknięcie go w funkcji o nazwie count() i uogólnij ten kod tak, by przyjmował jako argumenty ciąg znaków i literę.

Operator in

Słowo in jest operatorem logicznym, który bierze dwa ciągi znaków i zwraca True, jeśli pierwszy z nich pojawi się jako podciąg w drugim:

>>> 'a' in 'banan'
True
>>> 'pestka' in 'banan'
False

Porównywanie ciągów znaków

Operatory porównania działają również na ciągach znaków. Aby sprawdzić, czy dwa ciągi są równe:

if word == 'banan':
  print('Wszystko okej, to banany.')

Pozostałe operacje porównania są przydatne podczas układania słów w porządku alfabetycznym:

if word < 'banan':
  print('Twój wyraz, ' + word + ', jest przed słowem banan.')
elif word > 'banan':
  print('Twój wyraz, ' + word + ', jest po słowie banan.')
else:
  print('Okej, to banan.')

Python nie radzi sobie z dużymi i małymi literami tak samo jak ludzie. Wszystkie duże litery mają pierwszeństwo przed wszystkimi małymi:

Twój wyraz, Grejpfrut, jest przed słowem banan.

Powszechnym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest konwersja ciągów znaków do standardowego formatu, czyli zawierającego wyłącznie małe litery, przed wykonaniem porównania. Pamiętaj o tym, na wypadek gdybyś musiał się bronić przed napastnikiem uzbrojonym w grejpfruta.

Metody obiektów będących ciągami znaków

Ciągi znaków są przykładem obiektów Pythona. Obiekt zawiera zarówno dane (zasadniczy ciąg znaków), jak i metody, które w praktyce są funkcjami wbudowanymi w obiekt i dostępnymi dla każdej instancji obiektu.

Python posiada funkcję o nazwie dir(), która zawiera listę metod dostępnych dla danego obiektu. Funkcja type() pokazuje typ obiektu:

>>> stuff = 'Witaj świecie'
>>> type(stuff)
<class 'str'>

Natomiast funkcja dir() pokazuje dostępne dla niego metody:

>>> dir(stuff)
['capitalize', 'casefold', 'center', 'count', 'encode',
'endswith', 'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map',
'index', 'isalnum', 'isalpha', 'isdecimal', 'isdigit',
'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable',
'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower',
'lstrip', 'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind',
'rindex', 'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip',
'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase',
'title', 'translate', 'upper', 'zfill']
>>> help(str.capitalize)
Help on method_descriptor:

capitalize(...)
  S.capitalize() -> str

  Return a capitalized version of S, i.e. make the first character
  have upper case and the rest lower case.
>>>

Podczas gdy funkcja dir() wyświetla listę metod, a Ty możesz użyć help(), by uzyskać prostą dokumentację jakiejś metody, w przypadku metod ciągów znaków lepszym źródłem dokumentacji jest https://docs.python.org/library/stdtypes.html#string-methods.

Wywołanie metody jest podobne do wywołania funkcji (przyjmuje ona argumenty i zwraca wartość), ale składnia jest nieco inna. Metodę wywołujemy poprzez dołączenie nazwy metody do nazwy zmiennej, używając przy tym kropki jako separatora.

Na przykład metoda upper() bierze ciąg znaków i zwraca nowy ciąg znaków, w którym wszystkie litery zostały zamienione na duże litery.

Zamiast składni funkcji upper(word) używa ona składni metody word.upper().

>>> word = 'banan'
>>> new_word = word.upper()
>>> print(new_word)
BANAN

Taka forma notacji kropkowej określa nazwę metody (upper()) oraz nazwę ciągu znaków, do którego metoda ma zostać zastosowana (word). Puste nawiasy wskazują, że metoda ta nie przyjmuje żadnego argumentu.

W tym przypadku powiedzielibyśmy, że wywołujemy metodę upper() na word.

Na przykład dla ciągów znaków istnieje metoda o nazwie find(), która szuka pozycji jednego ciągu w drugim:

>>> word = 'banan'
>>> index = word.find('a')
>>> print(index)
1

W powyższym przykładzie wywołujemy metodę find() na word i przekazujemy szukaną literę jako argument.

Metoda find() może znaleźć zarówno podciągi, jak i znaki:

>>> word.find('an')
1

Jako drugi argument może przyjąć indeks, od którego powinien zacząć szukać:

>>> word.find('an', 2)
3

Jednym z częstych zadań jest usunięcie białych znaków (spacji, tabulatorów lub znaków nowej linii) z początku i końca ciągu znaków przy użyciu metody strip():

>>> line = ' Proszę bardzo '
>>> line.strip()
'Proszę bardzo'

Niektóre metody, takie jak startswith(), zwracają wartości logiczne.

>>> line = 'Miłego dnia'
>>> line.startswith('Miłego')
True
>>> line.startswith('m')
False

Możesz zauważyć, że startswith() wymaga dopasowania wielkości liter, więc czasami zanim zrobimy jakiekolwiek sprawdzenie, konwertujemy wszystkie znaki w linii na małe litery przy użyciu metody lower().

>>> line = 'Miłego dnia'
>>> line.startswith('m')
False
>>> line.lower()
'miłego dnia'
>>> line.lower().startswith('m')
True

W ostatnim przykładzie metoda lower() jest wywoływana, a następnie używamy startswith() by sprawdzić, czy wynikowy ciąg małych liter zaczyna się od litery “m”. Tak długo jak pilnujemy właściwiej kolejności, w jednym wyrażeniu możemy wykonywać wiele wywołań metod.

Ćwiczenie 4

Istnieje metoda dla ciągu znaków o nazwie count(), która jest podobna do funkcji z poprzedniego ćwiczenia. Przeczytaj dokumentację tej metody pod adresem:

https://docs.python.org/library/stdtypes.html#string-methods

Napisz wywołanie metody, które zliczy, ile razy litera “a” występuje w słowie “banan”.

Parsowanie ciągów znaków

Często chcemy zajrzeć do ciągu znaków i znaleźć pewien podciąg. Na przykład, jeśli przedstawiono nam serię linii sformatowanych w następujący sposób:

From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008

i chcielibyśmy z każdej linii wyciągnąć tylko drugą połowę adresu e-mail (tj. uct.ac.za), to możemy to zrobić za pomocą metody find() i operacji wyciągania wycinków z ciągów znaków.

Najpierw znajdziemy w ciągu znaków pozycję znaku @. Następnie znajdziemy pozycję pierwszej spacji po znaku @. Na końcu użyjemy wycinków, by wyodrębnić część ciągu znaków, której szukamy.

>>> data = 'From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008'
>>> atpos = data.find('@')
>>> print(atpos)
21
>>> sppos = data.find(' ', atpos)
>>> print(sppos)
31
>>> host = data[atpos+1:sppos]
>>> print(host)
uct.ac.za
>>>

Używamy wersji metody find() pozwalającej nam określić pozycję w łańcuchu, od której find() ma zacząć szukać. Wyodrębniamy znaki od “znaku będącego zaraz za @ aż do ale nie włączając w to znaku spacji”.

Dokumentacja dotycząca metody find() jest dostępna na stronie:

https://docs.python.org/library/stdtypes.html#string-methods

Operator formatowania

Operator formatowania % pozwala nam na konstruowanie ciągów znaków, zastępując części ciągów danymi przechowywanymi w zmiennych. W przypadku zastosowania go do liczb całkowitych % jest operatorem modulo. Ale gdy pierwszym operandem jest ciąg znaków, % jest operatorem formatowania.

Pierwszy operand jest ciągiem formatującym, który zawiera jedną lub więcej sekwencji formatujących, które z kolei określają, w jaki sposób jest formatowany drugi operand. Wynikiem tej operacji jest nowy ciąg znaków.

Na przykład sekwencja formatująca %d oznacza, że drugi operand powinien być sformatowany jako liczba całkowita (“d” pochodzi od angielskiego słowa “decimal”, czyli “dziesiętny”):

>>> camels = 42
>>> '%d' % camels
'42'

Wynikiem jest ciąg znaków '42', którego nie należy mylić z liczbą całkowitą o wartości 42.

Sekwencja formatowania może pojawić się w dowolnym miejscu łańcucha, więc możesz osadzić jakąś wartość w zdaniu:

>>> camels = 42
>>> 'Zauważyłem %d wielbłądy.' % camels
'Zauważyłem 42 wielbłądy.'

Jeśli w ciągu znaków znajduje się więcej niż jedna sekwencja formatująca, to drugim argumentem musi być krotka2. Każda sekwencja formatująca jest dopasowywana do kolejnego elementu krotki.

Poniższy przykład używa %d do formatowania liczby całkowitej, %g do formatowania liczby zmiennoprzecinkowej (nie pytaj, dlaczego), a %s do formatowania ciągu znaków3:

>>> 'Przez %d lata widziałem %g %s.' % (3, 0.1, 'wielbłąda')
'Przez 3 lata widziałem 0.1 wielbłąda.'

Liczba elementów w krotce musi być zgodna z liczbą sekwencji formatujących w ciągu znaków. Typy elementów również muszą być zgodne z sekwencjami formatującymi:

>>> '%d %d %d' % (1, 2)
TypeError: not enough arguments for format string
>>> '%d' % 'dolary'
TypeError: %d format: a number is required, not str

W pierwszym przykładzie nie ma wystarczającej liczby elementów, w drugim – element ma niewłaściwy typ.

Operator formatowania niesie ze sobą wiele możliwości, ale czasami może być trudny w użyciu. Możesz przeczytać więcej na ten temat na stronie:

https://docs.python.org/library/stdtypes.html#printf-style-string-formatting

Debugowanie

Umiejętność, którą powinieneś rozwijać w trakcie programowania, to zawsze zadawanie sobie pytania: “Co tu się może nie udać?” lub alternatywnie: “Jaką szaloną rzecz może zrobić nasz użytkownik, aby wysypać nasz (pozornie) doskonały program?”.

Na przykład spójrz na program, którego użyliśmy do zademonstrowania pętli while w rozdziale o iteracjach:

while True:
  line = input('> ')
  if line[0] == '#':
    continue
  if line == 'zrobione':
    break
  print(line)
print('Zrobione!')

# Kod źródłowy: https://py4e.pl/code3/copytildone2.py

Spójrz, co się stanie, gdy użytkownik wprowadzi pusty wiersz:

> no hejka
no hejka
> # nie wyświetlaj tego
> wyświetl to!
wyświetl to!
>
Traceback (most recent call last):
 File "copytildone.py", line 3, in <module>
  if line[0] == '#':
IndexError: string index out of range

Kod działa dobrze, dopóki nie zostanie mu podsunięty pusty wiersz. Nie można wtedy odnaleźć znaku zerowego, więc otrzymujemy komunikat mechanizmu traceback. Są na to dwa rozwiązania, które sprawiają, że trzeci wiersz jest “bezpieczny”, nawet jeśli jest on pusty.

Jedną z możliwości jest po prostu użycie metody startswith(), która zwraca False, jeśli ciąg znaków jest pusty.

if line.startswith('#'):

Innym sposobem jest bezpieczne napisanie wyrażenia if przy użyciu wzorca strażnika i upewnienie się, że drugie wyrażenie logiczne jest ewaluowane tylko wtedy, gdy w ciągu znaków jest co najmniej jeden znak.

if len(line) > 0 and line[0] == '#':

Słowniczek

ciąg formatujący
Ciąg znaków, używany z operatorem formatowania, zawierający sekwencje formatowania.
element
Jedna z wartości w sekwencji.
indeks
Wartość całkowita używana do zaznaczenia elementu w sekwencji, np. znaku w ciągu znaków.
metoda
Funkcja, która jest związana z obiektem i jest wywoływana przy użyciu notacji kropkowej.
niezmienność
Własność sekwencji, której elementy nie mogą być przypisywane.
obiekt
Coś, do czego może odnosić się zmienna. Na razie możesz używać zamiennie słowa “obiekt” i “wartość”.
operator formatowania
Operator %, który bierze ciąg formatujący oraz krotkę i generuje nowy ciąg znaków, zawierający elementy krotki sformatowane zgodnie z opisem podanym w ciągu formatującym.
przejście
Iteracja po elementach sekwencji, wykonująca jakąś podobną operację na każdym z nich.
pusty ciąg znaków
Ciąg bez żadnych znaków i o długości 0, reprezentowany przez dwa apostrofy.
sekwencja
Uporządkowany zbiór, czyli zbiór wartości, gdzie każda wartość jest identyfikowana przez indeks będący liczbą całkowitą.
sekwencja formatująca
Sekwencja znaków w ciągu formatującym, np. %d, która określa, jak dana wartość powinna być sformatowana.
wycinek
Część ciągu znaków określona przez zakres indeksów.
wywołanie metody
Instrukcja, która wykonuje funkcję ściśle związaną z danym obiektem i jego instancjami.

Ćwiczenia

Ćwiczenie 5

Mamy następujący kod Pythona, który przechowuje ciąg znaków:

text = 'X-DSPAM-Confidence: 0.8475'

Użyj find() i wycinków ciągów znaków, tak aby wyodrębnić część ciągu po znaku dwukropka, a następnie użyj funkcji float(), żeby przekształcić wyodrębniony ciąg znaków na liczbę zmiennoprzecinkową.

Ćwiczenie 6

Przeczytaj dokumentację metod związanych z ciągami znaków na stronie https://docs.python.org/library/stdtypes.html#string-methods. Możesz poeksperymentować z niektórymi z nich, aby upewnić się, że rozumiesz, jak one działają. Szczególnie przydatne są strip() i replace().

Dokumentacja używa składni, która może być nieco myląca. Na przykład w find(sub[, start[, end]]) nawiasy kwadratowe wskazują opcjonalne argumenty. Tak więc sub jest wymagany, ale start jest opcjonalny, a jeśli dodasz start, to end jest opcjonalny.


 1. W węższym znaczeniu hermetyzacja jest jednym z założeń programowania obiektowego, ale na razie nie wchodźmy za bardzo w szczegóły tego zagadnienia.

 2. Krotka to sekwencja wartości oddzielonych przecinkami wewnątrz pary nawiasów. Omówimy krotki w rozdziale 10.

 3. “s” od angielskiego “string”, czyli ciąg znaków.


Jeśli znajdziesz błąd w tej książce, wyślij poprawkę za pomocą GitHuba.