Pętle i iteracje

Aktualizowanie zmiennych

Częstym schematem w instrukcjach przypisywania jest instrukcja, która aktualizuje zmienną w taki sposób, że nowa wartość zmiennej zależy od starej.

x = x + 1

Oznacza to “pobierz bieżącą wartość x, dodaj 1, a następnie zaktualizuj x o nową wartość”.

Jeśli próbujesz zaktualizować zmienną, która nie istnieje, otrzymasz błąd, ponieważ Python ewaluuje prawą stronę, zanim przypisze wartość do x:

>>> x = x + 1
NameError: name 'x' is not defined

Zanim będziesz mógł zaktualizować zmienną, musisz ją zainicjalizować, zwykle za pomocą prostego przypisania:

>>> x = 0
>>> x = x + 1

Aktualizacja zmiennej poprzez dodanie wartości 1 nazywana jest inkrementacją; odjęcie wartości 1 nazywane jest dekrementacją.

Instrukcja while

Komputery są często używane do automatyzacji powtarzalnych zadań. Powtarzanie identycznych lub podobnych zadań bez popełniania błędów jest czymś, co komputery robią dobrze, a ludzie źle. Ponieważ iteracja często występuje w programach, Python oferuje kilka elementów, które ułatwiają pracę z nią.

Jedną z form iteracji w Pythonie jest instrukcja while. Poniżej znajduje się prosty program, który odlicza od pięciu, a następnie wyświetla “Odpalamy!”.1

n = 5
while n > 0:
  print(n)
  n = n - 1
print('Odpalamy!')

Instrukcję while można przeczytać prawie tak, jakby była zapisana w języku angielskim. Oznacza to: “Dopóki n jest większe od 0, wyświetl wartość n, a następnie zmniejsz wartość n o 1. Gdy dojdziesz do 0, opuść instrukcję while i wyświetl słowo Odpalamy!”.

Poniżej znajduje się bardziej ścisły opis przepływu sterowania w instrukcji while:

 1. Ewaluuj warunek, otrzymując True lub False.
 2. Jeśli warunek jest fałszywy, opuść instrukcję while i kontynuuj wykonywanie programu od następnej instrukcji.
 3. Jeśli warunek jest prawdziwy, wykonaj ciało instrukcji, a następnie wróć do kroku 1.

Taki przepływ sterowania nazywany jest pętlą, ponieważ trzeci krok zapętla się z powrotem do góry. Za każdym razem, gdy wykonujemy ciało pętli, nazywamy je iteracją. Dla powyższej pętli powiedzielibyśmy: “Miała ona pięć iteracji”, co oznacza, że ciało pętli zostało wykonane pięć razy.

Ciało pętli powinno zmieniać wartość jednej lub więcej zmiennych, tak aby ostatecznie warunek stał się fałszywy i pętla się zakończyła. Zmienną, która zmienia się z każdym wykonaniem pętli i kontroluje, kiedy pętla się kończy, nazywamy zmienną sterującą. Jeśli nie ma zmiennej sterującej, pętla będzie się powtarzać w nieskończoność, powodując powstanie nieskończonej pętli.

Nieskończone pętle

Niekończącym się źródłem rozrywki dla programistów jest obserwacja, że wskazówki na szamponie “namydl, wypłucz, powtórz” są nieskończoną pętlą, ponieważ nie ma zmiennej sterującej, mówiącej ile razy tę pętlę należy wykonać.

W przypadku przykładu z odliczaniem możemy udowodnić, że pętla się zakończy, ponieważ wiemy, że wartość n jest skończona, i widzimy, że wartość n zmniejsza się z każdą iteracją pętli, więc ostatecznie musimy dotrzeć do 0. W innych przypadkach pętla jest oczywiście nieskończona, ponieważ w ogóle nie ma zmiennej sterującej.

Czasami nie wiesz, że już czas zakończyć pętlę, dopóki nie przejdziesz do połowy ciała instrukcji. W takim przypadku można celowo napisać nieskończoną pętlę, a następnie użyć instrukcji break do wyskoczenia z pętli.

Poniższa pętla jest oczywiście nieskończoną pętlą, ponieważ wyrażenie logiczne w instrukcji while jest po prostu stałą logiczną True:

n = 10
while True:
  print(n, end=' ')
  n = n - 1
print('Zrobione!')

Jeśli popełnisz błąd i uruchomisz ten kod, szybko nauczysz się, jak zatrzymać wymykający się spod kontroli proces Pythona w Twoim systemie2 lub przypomnisz sobie, gdzie znajduje się przycisk wyłączania komputera. Program ten będzie działał w nieskończoność lub aż do wyczerpania baterii, ponieważ wyrażenie logiczne na górze pętli jest zawsze prawdziwe, bo jest stałą wartością True.

Mimo że jest to dysfunkcyjna nieskończona pętla, możemy nadal używać tego schematu do budowania użytecznych pętli, o ile starannie dodamy kod do ciała pętli, tak aby wyraźnie wyjść z niej, używając polecenia break wtedy, gdy osiągniemy warunek wyjścia.

Na przykład, załóżmy, że chcesz pobrać od użytkownika dane wejściowe, dopóki nie wpisze zrobione. Można by napisać taki program:

while True:
  line = input('> ')
  if line == 'zrobione':
    break
  print(line)
print('Zrobione!')

# Kod źródłowy: https://py4e.pl/code3/copytildone1.py

Warunkiem pętli jest True, co jest zawsze prawdą, więc pętla działa wielokrotnie tak długo, aż trafi na instrukcję break.

Program za każdym razem prosi użytkownika o dane wyświetlając nawias trójkątny. Jeśli użytkownik wpisze zrobione, to instrukcja break wyjdzie z pętli. W przeciwnym razie program powtórzy to, co użytkownik wpisał, i wróci na górę pętli. Oto przykładowe uruchomienie:

> no hejka
no hejka
> zakończone
zakończone
> zrobione
Zrobione!

Taki sposób pisania pętli while jest dość częsty, ponieważ można sprawdzić warunek w dowolnym miejscu pętli (nie tylko na górze) i można wyrazić warunek stopu w sposób twierdzący (“stop, gdy to się stanie”), a nie w sposób zaprzeczający (“nie przestawaj, dopóki to się nie stanie.”).

Jeżeli chcemy natychmiast przerwać taką pętlę, to możemy wysłać sygnał do naszego programu kombinacją klawiszy <Ctrl+C>.

$ python3 copytildone1.py
> halo
halo
> nie wiem jak wyjść
nie wiem jak wyjść
> ^CTraceback (most recent call last):      # tutaj wciśnięto <Ctrl+C>
 File "copytildone1.py", line 2, in <module>
  line = input('> ')
KeyboardInterrupt

$ 

Kończenie iteracji przy pomocy continue

Czasami jesteś w iteracji pętli i chcesz zakończyć bieżącą iterację, tak aby natychmiast przejść do następnej iteracji. W tym przypadku możesz użyć instrukcji continue, żeby przejść do następnej iteracji bez kończenia ciała pętli w bieżącej iteracji.

Oto przykład pętli, która wyświetla na ekranie swoje dane wejściowe aż do momentu, gdy użytkownik wpisze “zrobione”, ale traktuje linie, które zaczynają się od znaku haszu (#), jako linie, które nie mają być wyświetlane (coś w rodzaju komentarzy Pythona).

while True:
  line = input('> ')
  if line[0] == '#':
    continue
  if line == 'zrobione':
    break
  print(line)
print('Zrobione!')

# Kod źródłowy: https://py4e.pl/code3/copytildone2.py

Oto przykładowy przebieg tego programu z dodanym continue.

> no hejka
no hejka
> # nie wyświetlaj tego
> wyświetl to!
wyświetl to!
> zrobione
Zrobione!

Wszystkie linie są ponownie wyświetlane na ekranie z wyjątkiem tej, która zaczyna się znakiem haszu, ponieważ kiedy wykonywana jest instrukcja continue, kończy to bieżącą iterację i przeskakuje z powrotem do instrukcji while, tak aby rozpocząć następną iterację, pomijając tym samym funkcję print().

Definiowanie pętli przy użyciu for

Czasami chcemy przejść w pętli po zbiorze rzeczy, takich jak lista słów, wiersze w pliku lub lista liczb. Gdy mamy listę rzeczy do przeprocesowania w pętli, możemy skonstruować pętlę określoną, używając instrukcji for. Nazywamy instrukcję while pętlą nieokreśloną, ponieważ po prostu zapętla się do momentu, gdy jakiś warunek przyjmie wartość False. Pętla for zapętla się przez znany zestaw elementów, więc przechodzi przez tyle iteracji, ile jest elementów w zestawie.

Składnia pętli for jest podobna do pętli while w tym, że mamy instrukcję for i ciało pętli:

friends = ['Józek', 'Gienek', 'Staszek']
for friend in friends:
  print('Szczęśliwego Nowego Roku', friend)
print('Zrobione!')

W terminologii Pythona zmienna friends jest listą3 trzech ciągów znaków, a pętla for przechodzi przez listę i wykonuje ciało raz dla każdego z trzech ciągów znaków w liście, co w rezultacie produkuje takie dane wyjściowe:

Szczęśliwego Nowego Roku Józek
Szczęśliwego Nowego Roku Gienek
Szczęśliwego Nowego Roku Staszek
Zrobione!

Tłumaczenie tej pętli for na ludzki język nie jest tak bezpośrednie jak w przypadku while, ale jeśli myślisz o zmiennej friends jako o zbiorze, to idzie to tak: “Uruchom instrukcje w ciele pętli for raz dla każdego przyjaciela (friend) znajdującego się w (in) zbiorze przyjaciół (friends)”.

Patrząc na poniższą pętlę, słowa for i in są zastrzeżonymi słowami kluczowymi Pythona, a friend i friends są zmiennymi.

for friend in friends:
  print('Szczęśliwego Nowego Roku', friend)

A konkretnie friend jest zmienną sterującą dla pętli for. Zmienna friend zmienia się w każdej iteracji pętli i kontroluje, kiedy pętla for zostanie zakończona. Zmienna sterująca przechodzi kolejno przez trzy ciągi znaków zapisane w zmiennej friends.

Schematy pętli

Często używamy pętli for lub while, by przejść przez listę elementów lub przez zawartość pliku i szukamy czegoś takiego jak największa lub najmniejsza wartość w analizowanych danych.

Tego typu pętle są na ogół konstruowane przez:

Użyjemy listy liczb, tak aby zademonstrować koncepcje i budowę wspomnianych na początku schematów pętli.

Pętle zliczające i sumujące

Na przykład, aby zliczyć liczbę pozycji na liście, moglibyśmy napisać następującą pętlę for:

count = 0
for itervar in [9, 41, 12, 3, 74, 15]:
  count = count + 1
print('Ile:', count)

Powyższy program demonstruje inny schemat obliczeń zwany licznikiem. Przed rozpoczęciem pętli ustawiamy zmienną count na zero, a następnie piszemy pętlę for, tak aby przebiegała przez listę liczb. Nasza zmienna sterująca ma nazwę itervar i choć nie używamy itervar w pętli, to kontroluje ona pętlę i powoduje, że ciało pętli jest wykonywane raz dla każdej z wartości występującej na liście.

W ciele pętli dodajemy 1 do bieżącej wartości count dla każdej wartości z listy. Podczas wykonywania pętli, wartość count jest liczbą elementów, które widzieliśmy “do tej pory”.

Po zakończeniu wykonywania pętli wartość count jest liczbą wszystkich elementów. Łączna liczba elementów występujących na liście “wpada nam w ręce” na końcu pętli. Konstruujemy pętlę tak, aby mieć to, czego chcemy, gdy pętla się zakończy.

Oto kolejna podobna pętla, która oblicza sumę liczb z danej listy:

total = 0
for itervar in [9, 41, 12, 3, 74, 15]:
  total = total + itervar
print('Suma:', total)

W powyższej pętli używamy zmiennej sterującej. Zamiast po prostu dodawać jeden do count jak w poprzedniej pętli, dodajemy rzeczywistą liczbę (9, 41, 12 itd.) do sumy bieżącej podczas każdej iteracji pętli. Jeśli myślisz o zmiennej count, to zawiera ona “bieżącą sumę wartości napotkanych do tej pory”. Tak więc przed rozpoczęciem pętli zmienna total jest zerem, ponieważ nie widzieliśmy jeszcze żadnych wartości; w trakcie działania pętli total jest sumą bieżącą, a na końcu pętli total jest sumą wszystkich wartości z listy.

Podczas wykonywania pętli total kumuluje sumę elementów; używana w ten sposób zmienna jest czasami nazywana akumulatorem.

Ani pętla zliczająca, ani sumująca nie są szczególnie przydatne w praktyce, ponieważ istnieją wbudowane funkcje len() i sum(), które obliczają odpowiednio liczbę pozycji na liście i sumę pozycji na liście.

Pętle typu maksimum i minimum

Aby znaleźć największą wartość na liście lub sekwencji, tworzymy następującą pętlę:

largest = None
print('Przed:', largest)
for itervar in [9, 41, 12, 3, 74, 15]:
  if largest is None or itervar > largest :
    largest = itervar
  print('Pętla:', itervar, largest)
print('Po:', largest)

Gdy uruchomimy program, wyjście będzie następujące:

Przed: None
Pętla: 9 9
Pętla: 41 41
Pętla: 12 41
Pętla: 3 41
Pętla: 74 74
Pętla: 15 74
Po: 74

Najlepiej myśleć o zmiennej largest jako o “największej wartości, którą do tej pory widzieliśmy”. Przed pętlą ustawiamy largest na stałą None. None jest specjalną stałą wartością, którą możemy przechowywać w zmiennej, tak by oznaczyć ją jako “pustą”.

Przed rozpoczęciem pętli największą wartością, jaką do tej pory widzieliśmy, jest None, ponieważ nie widzieliśmy jeszcze żadnych wartości. Podczas wykonywania pętli, jeśli largest to None, bierzemy pierwszą wartość, którą do tej pory widzieliśmy, jako największą. Możesz zobaczyć w pierwszej iteracji, że wartość itervar wynosi 9, ponieważ largest to None, więc natychmiast ustawiamy largest na 9.

Po pierwszej iteracji largest nie jest już wartością None, więc druga część złożonego wyrażenia logicznego, która sprawdza itervar > largest wyzwala się tylko wtedy, gdy widzimy wartość, która jest większa niż “największa do tej pory”. Gdy widzimy nową “jeszcze większą” wartość, bierzemy tę nową wartość i przypisujemy do largest. Możesz zobaczyć na wyjściu programu, że largest zwiększa się z 9 do 41, a potem do 74.

Na końcu pętli przeskanowaliśmy wszystkie wartości i zmienna largest zawiera teraz największą wartość z listy.

Kod do obliczenia najmniejszej liczby jest bardzo podobny, ale z jedną małą zmianą:

smallest = None
print('Przed:', smallest)
for itervar in [9, 41, 12, 3, 74, 15]:
  if smallest is None or itervar < smallest:
    smallest = itervar
  print('Pętla:', itervar, smallest)
print('Po:', smallest)

Podobnie jak wcześniej, smallest oznacza “najmniejszą do tej pory” przed, podczas i po wykonaniu pętli. Gdy pętla zostanie zakończona, smallest zawiera najmniejszą wartość na liście.

I tak samo, jak w przypadku zliczania i sumowania, wbudowane funkcje max() i min() czynią pisanie tego typu pętli zbędnym.

Poniżej znajduje się prosta wersja wbudowanej w Pythona funkcji min():

def min(values):
  smallest = None
  for value in values:
    if smallest is None or value < smallest:
      smallest = value
  return smallest

W powyższej wersji usunęliśmy wszystkie polecenia print(), tak aby były równoważne z funkcją min(), która jest już wbudowana w Pythona.

Debugowanie

Kiedy zaczniesz pisać większe programy, być może będziesz spędzać więcej czasu na debugowaniu. Więcej kodu oznacza większe szanse na popełnienie błędu i więcej miejsc dla błędów by się ukryć.

Jednym ze sposobów na skrócenie czasu debugowania jest “debugowanie przez dzielenie na części”. Na przykład, jeśli w Twoim programie jest 100 linii i sprawdzasz je po kolei, zajmie to 100 kroków.

Zamiast tego spróbuj podzielić problem na pół. Spójrz na środek programu lub w jego pobliżu, tak aby sprawdzić jakąś wartość pośrednią. Dodaj funkcję print() (lub coś innego, co ma sprawdzalny efekt) i uruchom program.

Jeśli sprawdzenie w środku programu jest nieprawidłowe, problem musi być w pierwszej połowie programu. Natomiast jeśli jest poprawne, to problem jest w drugiej połowie.

Za każdym razem, gdy wykonujesz taką kontrolę swojego programu, zmniejszasz o połowę liczbę linii, które musisz przeszukać. Po sześciu krokach (czyli znacznie mniej niż 100), sprowadza się to do jednej lub dwóch linijek kodu (przynajmniej w teorii).

W praktyce nie zawsze jest jasne, czym jest “środek programu” i nie zawsze można go sprawdzić. Nie ma sensu liczyć linii i znajdować dokładnego środka programu. Zamiast tego pomyśl o miejscach w programie, w których mogą wystąpić błędy i o miejscach, w których łatwo jest to sprawdzić. Następnie wybierz miejsce, w którym Twoim zdaniem szanse na wystąpienie błędu przed lub po punkcie kontrolnym są mniej więcej takie same.

Słowniczek

akumulator
Zmienna używana w pętli do sumowania lub akumulowania wyniku.
dekrementacja
Aktualizacja, która zmniejsza wartość zmiennej (najczęściej o jeden).
inicjalizacja
Przypisanie nadające zmiennej wartość początkową, która później zostanie zaktualizowana.
inkrementacja
Aktualizacja, która zwiększa wartość zmiennej (najczęściej o jeden).
iteracja
Powtórne wykonanie zbioru instrukcji przy pomocy funkcji, która sama się wywołuje, lub przy pomocy pętli.
licznik
Zmienna używana w pętli do zliczania, ile razy coś się wydarzyło. Inicjalizujemy licznik jako zero, a następnie zwiększamy go za każdym razem, gdy chcemy coś “zliczyć”.
pętla nieskończona
Pętla, w której warunek kończący nie jest nigdy spełniony lub dla której nie ma warunku kończącego.

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Napisz program, który odczytuje liczby tak długo, aż użytkownik wprowadzi “gotowe”. Po wpisaniu “gotowe” wydrukuj sumę, ile wprowadzono liczb oraz średnią z tych liczb. Jeśli użytkownik wprowadzi coś innego niż liczba, wykryj jego błąd, używając try i except, wypisz komunikat o błędzie oraz przejdź do następnej liczby.

Wprowadź liczbę: 4
Wprowadź liczbę: 5
Wprowadź liczbę: złe dane
Nieprawidłowe wejście
Wprowadź liczbę: 7
Wprowadź liczbę: gotowe
16 3 5.333333333333333

Ćwiczenie 2

Napisz kolejny program, który będzie prosił o listę liczb tak jak wyżej, ale na końcu zamiast średniej wypisze zarówno największą, jak i najmniejszą wprowadzoną liczbę.


 1. Kopiując kod do interaktywnej sesji interpretera Pythona, należy pamiętać, że wcięty blok musi zakończyć się nową linią. W przeciwnym razie, w tym programie przy funkcji print() zostanie zgłoszony błąd “SyntaxError”.

 2. Można spróbować wcisnąć kombinację klawiszy <Ctrl+C>.

 3. Przyjrzymy się listom bardziej szczegółowo w dalszych rozdziałach.


Jeśli znajdziesz błąd w tej książce, wyślij poprawkę za pomocą GitHuba.